Mandje  

(leeg)
Adverteren

Leveringsvoorwaarden Van der Giessen Management Partners B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Van der Giessen Business Partners, gevestigd te Zwijndrecht, Ter Steeghe Ring 101, 3331 LX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 56944926.


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
Onder 'verkoper' dient te worden verstaan Van der Giessen Business Partners te Zwijndrecht. Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder toepasselijke verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.

De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld met uitzondering van voor de wijzigingsdatum aangegane overeenkomsten. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN
Met het plaatsen van een bestelling geeft dat de koper aan dat deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd. Bestellingen worden bevestigd door een bevestiging per e-mail of per brief van de verkoper aan de koper. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de elektronische bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend.

 

ARTIKEL 3: KWALITEIT EN OMSCHRIJVING
De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven in de lijst van de winkelwagen. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor hoeveelheden en gewichten. De verkoper staat er niet voor in dat de bestelde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil gebruiken of doen gebruiken.

 

ARTIKEL 4: VERPAKKING EN VERZENDING
De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken zodanig te verpakken dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De koper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De zaken zullen door de verkoper ter bezorging worden verzonden naar het overeengekomen afleveradres zoals in de bestelling is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Bij alle binnenlandse bestellingen beneden de € 75,- wordt € 6,95 in rekening gebracht als bijdrage in de vrachtkosten.Binnenlandse bestellingen boven de € 75,- worden franco afleveradres geleverd. Voor buitenlandse bestellingen worden de portokosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 5: TIJDSTIP VAN LEVERING
De verkoper zal proberen de bestelling binnen 5 werkdagen te doen bezorgen of de producten uiterlijk te leveren op het tijdstip onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 6: OVERMACHT
De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan en die als overmacht kunnen worden omschreven.

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is.

 

ARTIKEL 7: GARANTIE EN RECLAMES
De garantieverplichting van verkoper geldt voor een periode van 30 dagen na levering. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens deze garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of ander misbruik.

Koper kan slechts aanspraken uit de garantie maken als koper de aanwijzingen van verkoper heeft opgevolgd; koper niet in verzuim is; de zaken niet aan abnormale of extreme omstandigheden zijn blootgesteld en niet onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloze vervanging van het product, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

Behoudens het bepaalde in dit artikel is verkoper, noch zijn de medewerkers van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden voor hun werkzaamheden uit welke hoofde dan ook aansprakelijk voor enige schade aan de zaken van de koper of enige gevolgschade ten gevolge van door verkoper afgeleverde zaken. De koper dient de geleverde zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te onderzoeken.

Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken via e-mail of schriftelijk ter kennis van verkoper zijn gebracht. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, maar binnen de geldende garantieperiode via e-mail of schriftelijk aan de verkoper zijn gemeld.

Bij tijdig ingediende reclames zal verkoper in de gelegenheid gesteld worden de klacht te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door verkoper juist wordt bevonden, zal verkoper in staat gesteld worden om de afgekeurde producten door andere te vervangen.

Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de producten hebben gewijzigd. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd. Reclames worden daarna niet meer door verkoper in behandeling genomen. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of heeft betrokken is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk jegens verkoper is.

 

ARTIKEL 8: RETOURNEREN
Producten kunnen binnen een termijn van 8 dagen na levering worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat en Van der Giessen Business Partners hiervan van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gesteld. In geval van een retourzending wordt de normale bijdrage in de verzendkosten aan de koper in rekening gebracht. Mocht een product de koper niet in goede staat bereiken dan kan deze schriftelijk of via e-mail contact opnemen met Van der Giessen Business Partners.

Producten die de koper niet in goede staat bereiken, dienen na contact met Van der Giessen Business Partners eveneens te worden geretourneerd. Bijdrage in de verzendkosten wordt in dat geval per geval beoordeeld. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met Van der Giessen Business Partners en deze daar toestemming voor heeft verleend.

 

ARTIKEL 9: PRIJS EN BETALING
De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering ter plaatse komen voor rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De koper is verplicht de koopprijs direct te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website van grow.nl worden aangeboden.

Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van de termijn van 7 dagen na facturering of zoveel langer als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zolang koper binnen die termijn nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan danwel indien (buiten-)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of uitgesproken.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist. Indien de verkoper bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 10: WETTELIJKE VEREISTEN
De verkoper waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan de terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van verkoper kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper dan wel de plaats van vestiging van gedaagde, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat verkoper met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.

 

Van der Giessen Business Partners

Zwijndrecht, 11-07-2016